Lucrari de consolidare si modernizare sediu Politie Oras Sinaia

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)      DESCRIERE

I.1.1)      Sediul social

Inspectoratul de Politie Judetean Prahova 

Cod fiscal:  2844960,   Adresa:  PLOIESTI, STR. VASILE LUPU, NR. 60-62, JUD. PRAHOVA, Ploiesti,  Telefon:  +40 244303155,  Fax:  +40 244529654

I.1.2)      Adresa la care se transmit ofertele:

PLOIESTI, STR. VASILE LUPU, NR. 60-62, JUD. PRAHOVA, Ploiesti, Romania, cod postal: 100018, telefon:+40 244302145, fax:+40 244595340, persoana de contact:Mihaela Pancu

I.1.3)      Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

In SEAP

I.2)      TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1)      Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)      Tip Activitate: Ordine si siguranta publica

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)      DESCRIERE

II.1.1)      Denumire contract:

Lucrari de consolidare si modernizare sediu Politie Oras Sinaia

II.1.2)      Tip contract: Lucrari

II.1.3)      Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)      Obiectul contractului:

Lucrari de consolidare si modernizare sediu Politie Oras Sinaia amplasat pe str. Platou Izvor, nr. 4, Sinaia, Judetul Prahova

II.1.6)      CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)

II.1.7)      Impartire pe loturi: Nu

II.2)      CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1)      Valoare estimata: 2,166,712.09 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)      CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)      Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire    Descriere

Garantie de participare    Da.Se solicita garantie de participare in cuantum de 43334.24 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Mod de constituire a garantiei de participare:garantia de participare se poate constitui in oricare dintre formele prevazute la art. 36 din HG 395/2016, mai putin fila CEC sau numerar la casieria autoritatii contractante. CONT RO71TREZ5215005XXX000090, cod fiscal 2844960. Pentru garantia de participare constituita in valuta, data de referinta a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Garantie de buna executie    Da. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul. fara TVA, al contractului.Mod de constituire : conform prevederilor art. 40 din H.G.R. nr. 395/2009.

III.2)      CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)      Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire     

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei    

 Descriere: Cerinta 1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumateprin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv. 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.4. alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta 2. Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 164 din Legea nr.98/2016- pentru neindeplinirea cerintei se va completa DUAE. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta procedura de achizitie:Eduard MIRITESCU-seful inspectoratului,Ginel PREDA-adjunct sef inspectorat,Alexandru NASULEA-imputernicit sef birou APII,Danelus HARABAGIU-contabil sef,Adrian OPREA-sef birou juridic,Mihai Iordache- sef Serviciu Comunicatii si Informatica, Alexandru BADEA-consilier juridic,Cristian BacheS-consilier juridic,Valentin Andrei STOICA- serviciul economic,Mihaela PANCU-compartiment marketing-achizitii,Gheorghe CONSTANTINOIU-birou APII Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate (in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si traducere legalizata in limba romana),la solicitarea autoritatii contractante , doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Capacitatea economica si financiara    

 Descriere: Ofertantul va demonstra un nivel minim al cifrei de afacerii medii anuale pe ultimii 3 ani, respectiv 2014,2015,2016, in valoare de cel putin 2166712.09 lei Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

Capacitatea tehnica si/sau profesionala    

 Descriere: Lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)      PROCEDURA

IV.1.1)      Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.1.2)      Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)      CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)      Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)      Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)      INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)      Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

S.E.A.P.

IV.3.2)      Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)      Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.4)      Data limita de depunere a ofertelor: 05.05.2017 15:00

IV.3.5)      Data si ora deschiderii ofertelor: -

IV.3.6)      Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)      MOD DE FINANTARE

VI.1.1)      Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)      Tip de finantare: Fonduri bugetare 

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 07.04.2017 19:51


Vizionari 320